Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άλαξε ο Μανολιός κι έβαλε το πουκάμισο του αλλιώς... τι άλλο πρέπει να γίνει για να δίωξουμε αυτούς τους ανθέλληνες επιτέλους από την χώρα μας... αρκετά δε μας... μαμήσανε;

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 Αρ. Φύλλου 35 30 Ιανουαρίου 201
1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
2 Περιφέρειες
3 Υπουργείο Οικονομικών
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1) Αριθμ. 3710/Β.204
Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις: του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119).
 2. της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν.3864/2010
 3. της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 του ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου− λευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄ 309).
 4. την ανάγκη διορισμού των οργάνων Διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
5. την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 και την τήρηση της διαδικα− σίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου.
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διορίζουμε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ακολούθως:
α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 αα. Paul Koster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B79), Πρόεδρος
 ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους (Α.Δ.: ΑΗ3359334), μέλος
 γγ. Pierre Mariani του Antoine Dominique (Α.Δ.:11ΑΙ80293), μέλος
 δδ. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ 066369), εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος
 εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος
 β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου (Α.Δ.: ΑΗ2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος
 ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ. ΑΗ4162251), αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 γγ. Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Ξ162625), μέλος
2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων αρχίζει την 1/2/2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.
 3. α. Οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των μελών Διοίκησης του Ταμείου, ορίζονται ως ακολούθως
 αα. Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
 ββ. Μέλη Γενικού Συμβουλίου: τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
 γγ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες
(215.000) ευρώ
 ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν ογδόντα
 πέντε χιλιάδες (185.000) ευρώ
 γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ
 β. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν συνοδεύονται από επιπλέον παροχές ή άλλα προνόμια και καταβάλλονται σε 12μηνη βάση
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3864/2010 όπως ισχύει
5. Τα ανωτέρω μέλη υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3213/2003
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου